Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

AKTYWNA DEMOKRACJA I TRZECI SEKTOR

SŁOWNIK

akcja — zorganizowane działanie zmierzające do osiągnięcia określonego celu, np. akcja zbierania książek.

działalność pożytku publicznego — działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; są to następujące zadania: pomoc społeczna, działalność charytatywna, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ekologia, bezpieczeństwo publiczne, upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka, działania na rzecz integracji europejskiej i inne.

filantropia (dobroczynność, działalność charytatywna) — bezinteresowna aktywność osób, organizacji, firm służąca dobru wspólnemu, polega na udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. We współczesnych społeczeństwach realizowana jest głównie poprzez fundacje i stowarzyszenia.

fundacja — typ organizacji pozarządowej, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny) oraz statut zawierający reguły dysponowania tym majątkiem.

organizacja infrastrukturalna — organizacja, której misją jest działanie na rzecz innych organizacji poprzez dostarczanie ich liderom, pracownikom, członkom czy wolontariuszom wiedzy (w formie informacji, poradnictwa, szkoleń), wsparcia (organizacyjnego, rzeczowego, finansowego) lub poprzez podejmowanie różnych działań w interesie tychże organizacji (rzecznictwo).

organizacja pozarządowa — organizacja, której podstawą jest nienastawione na zysk, dobrowolne działanie na rzecz spraw społecznych i dobra publicznego, tzn. w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów. Nie należy do struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań gospodarczych. Podstawą jej działalności jest wolontarystyczne za angażowanie i zewnętrzne finansowanie. Organizacją pozarządową mogą być osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

organizacja pożytku publicznego (OPP) — podmiot spełniający warunki określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Postanowieniem sądu rejestrowego uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Rejestr organizacji pożytku publicznego prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy.

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) — organ opiniodawczo- doradczy oraz pomocniczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie jest to Minister Pracy i Polityki Społecznej) ustanowiony przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

stowarzyszenie — typ organizacji pozarządowej, dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych, związek osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach.

wolontariat — dobrowolna, nieodpłatna, świadoma działalność, praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Zasady wolontariatu reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 23 kwietnia 2003 roku.

wolontariusz — osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych, odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

źródło: Wiedza i doświadczenie. Przewodnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa, 2006