Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

AKTYWNA DEMOKRACJA I TRZECI SEKTOR

DATY

1980 — powstanie Solidarności jako masowego ruchu społecznego, w ramach którego można wyróżnić trzy podstawowe nurty: związkowy, polityczny i obywatelski.

1984 — Ustawa o fundacjach. W połowie lat 80. państwo zezwoliło na powstawanie niezależnych fundacji, choć kontrolowało i ograniczało ich ilościowy rozwój. Uchwalona wówczas ustawa obowiązuje do dziś z niewielkimi zmianami.

1989 — ustawa Prawo o stowarzyszeniach uchwalona w rezultacie obrad Okrągłego Stołu, w trakcie których strona solidarnościowo-społeczna uzależniała zawarcie porozumienia z władzą socjalistyczną od zgody na wprowadzenie ustawy gwarantującej wolność stowarzyszania się.

1997 — zasady pomocniczości państwa i dialogu społecznego wpisane do Konstytucji RP.

2003 — Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie regulująca kluczowe dla organizacji pozarządowych i współpracy międzysektorowej kwestie takie jak zasady i formy współpracy, w tym zlecanie organizacjom zadań publicznych, warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz wynikające z tego faktu obowiązki i dodatkowe uprawnienia, w tym mechanizm 1% podatku, unormowanie pracy wolontariuszy.

źródło: Polityka państwa wobec trzeciego sektora w Polsce w latach 1989-2006, „Trzeci Sektor” nr 8, zima 2006