Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

AKTYWNA DEMOKRACJA I TRZECI SEKTOR

FAKTY

ILE JEST W POLSCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

W 2006 roku zarejestrowanych było ponad 55 tysięcy stowarzyszeń i ponad 8 tysięcy fundacji. Na początku maja 2007 roku liczba organizacji pożytku publicznego z ogólnej liczby wszystkich zarejestrowanych organizacji wynosiła 5331.

Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że najwięcej organizacji pozarządowych działa w obszarze „sportu, turystyki, rekreacji i hobby” (39,2%). Wiele z nich zajmuje się też kulturą i sztuką (12,8% organizacji), edukacją i wychowaniem (10,3%), wspiera w zakresie usług socjalnych i pomocy społecznej (9,9%).

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Łączną liczbę członków organizacji w Polsce w 2004 roku szacuje się na ok. 7-7,5 mln. Połowa stowarzyszeń w 2006 roku miała nie więcej niż 36 członków. Co czwarte stowarzyszenie zrzesza więcej niż 70 osób. W 2006 roku ok. 6,6 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. Wolontariusze to głównie osoby z wyższym wykształceniem, najczęściej osoby młode (studenci i uczniowie), najrzadziej osoby powyżej 55. roku życia.

SKĄD ORGANIZACJE MAJĄ PIENIĄDZE?

Najczęściej ze składek członkowskich (59,5%) i środków publicznych — samorządowych (43,3%) i rządowych (19,3%), a także z darowizn od osób fizycznych (35,5%) oraz darowizn od instytucji i firm (34,5%). W 2006 roku ok. 9,5 mln dorosłych Polaków, czyli ponad 30%, przekazało pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych lub religijnych. Jest to jednak mniej niż w 2005 roku, wówczas finansowe lub rzeczowe wsparcie zadeklarowało ponad 40% Polaków.

Polacy zazwyczaj wspierają organizacje małymi kwotami, ponad połowa przekazała kwotę nie większą niż 50 zł. Coraz częściej jednak korzystają z możliwości przekazania organizacjom pożytku publicznego jednego procenta podatku: w 2004 — w pierwszym roku funkcjonowania mechanizmu — było to 0,35% podatników, w 2006 roku 5,03% Przekazane wsparcie wyniosło ponad 62 mln zł (dane Ministerstwa Finansów). Większość organizacji nie dysponuje wielkimi pieniędzmi. W roku 2005 przychody połowy z nich nie przekroczyły 10 tysięcy zł. Co dziesiąta organizacja pozarządowa nie miała żadnych przychodów, a tylko co piąta (19,3%) rozporządzała budżetem większym niż 100 tysięcy zł. 4% organizacji zadeklarowało przychody przewyższające 1 mln zł.

PROBLEMY ORGANIZACJI

Organizacje najczęściej skarżą się na złą sytuację finansową i trudności w zdobywaniu funduszy — mówi o tym 73% organizacji. Drugim w kolejności najczęściej wskazywanym problemem okazuje się brak osób gotowych do bezinteresownej pracy na rzecz organizacji (deklaruje go 56% organizacji). Co trzecia organizacja odczuwa problem znużenia liderów.

źródło: www.badania.ngo.pl, www.jedenprocent.pl