Krytyki Politycznej Przewodnik Lewicy — Idee, Daty i Fakty, Pytania i Odpowiedzi

Krytyka Polityczna Krytyka Polityczna

BARDZO PROSIMY O DRUKOWANIE DWUSTRONNE! :)

EUROPA I UNIA EUROPEJSKA

DATY I FAKTY

5 maja 1949 — powstanie Rady Europy, której celem jest umacnianie i rozwój demokracji, ochrona praw człowieka, sprawiedliwe rozwiązywanie problemów społecznych i popieranie europejskiej tożsamości kulturowej, na jej forum przyjęto najważniejsze regulacje dotyczące ochrony praw jednostek i grup.

9 maja 1950 — memorandum ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana, w którym zapowiada integrację gospodarczą Europy w imię zapewnienia trwałego pokoju i dobrobytu.

18 kwietnia 1951 — podpisanie traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) i poddającego dwa najważniejsze sektory gospodarki państw założycielskich (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy) międzynarodowej kontroli.

25 marca 1957 — podpisanie dwóch traktatów rzymskich: ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), mającą na celu doprowadzenie do powstania unii celnej, a następnie wspólnego rynku towarów, usług, siły roboczej i kapitału, oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM), mającej zapewnić wspólną kontrolę nad przemysłem nuklearnym Europy, wykorzystywanym wyłącznie w celach pokojowych.

1 stycznia 1973 — wstąpienie Wielkiej Brytanii (po nieudanych próbach w latach 1961 oraz 1967), Danii i Holandii do Wspólnot Europejskich.

1 stycznia 1981 — wstąpienie Grecji do Wspólnot Europejskich.

1 stycznia 1986 — rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię.

28 lutego 1986 — podpisanie w Hadze Jednolitego Aktu Europejskiego — JAE, będącego reakcją na zaistniały pod koniec lat 70. kryzys gospodarczy. Zmodyfikowano w nim traktaty rzymskie — stworzono program dojścia przed 1993 r. do jednolitego, wolnego rynku wewnętrznego, zwiększono kompetencje Parlamentu Europejskiego oraz poszerzono Traktat o EWG o współpracę w dziedzinie polityki społecznej, ochrony środowiska i badań naukowych.

7 lutego 1992 — podpisanie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej, powołujący do życia Unię Europejską.

1994 — w Atenach Polska składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Rozpoczynają się rozmowy na temat strategii działań dla państw chcących przystąpić do UE.

1 stycznia 1995 — wstąpienie Austrii, Finlandii i Szwecji do UE — po raz pierwszy do Unii wstępują państwa na dużo wyższym od przeciętnej unijnej poziomie rozwoju i zabezpieczeń socjalnych.

17 czerwca 1997 — parafowanie traktatu amsterdamskiego, który zapowiada stopniowe ustanawianie strefy wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zawiera dyspozycje dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz wprowadza nowe przepisy na temat zatrudnienia, polityki socjalnej, ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i konsumentów. Traktat podjął również tematykę obywatelstwa europejskiego, zagadnień związanych z II filarem UE oraz „ściślejszej współpracy”.

26 lutego 2001 — podpisanie w Nicei traktatu, ustanawiającego m.in. nową liczbę członków Komisji Europejskiej, ustalenie zasady podziału głosów w Radzie po rozszerzeniu UE o kolejne państwa.

12-13 grudnia 2002 — szczyt Unii Europejskiej w Kopenhadze. Zakończenie trwających od 31 III 1998 negocjacji — dziesięć krajów kandydujących — w tym Polska — zostaje zaproszonych do członkostwa w Unii Europejskiej.

2003 — prace Konwentu Europejskiego nad napisaniem i uchwaleniem traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

2003 — rok wielkich demonstracji antywojennych w całej Europie — te zrywy obywatelskiego sprzeciwu Jacques Derrida i Jürgen Habermas określają jako symptomy narodzin europejskiej opinii publicznej.

16 kwietnia 2003 — podpisano w Atenach traktat akcesyjny, zawierający warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

7-8 czerwca 2003 — zwycięskie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W referendum bierze udział 55,85% Polaków, 77,45% z nich opowiada się za przystąpieniem Polski do UE.

1 maja 2004 — Polska wstępuje do Unii Europejskiej, a wraz z nią 9 innych państw: Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr, Słowenia i Węgry.

13 czerwca 2004 — pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego z udziałem polskich kandydatów.

październik 2004 — zakończenie prac nad traktatem konstytucyjnym.

maj-czerwiec 2005 — Francuzi i Holendrzy odrzucają w referendach projekt traktatu konstytucyjnego.

marzec 2007 — deklaracja berlińska, w której przywódcy państw UE podejmują zobowiązanie, aby do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 przyjąć wspólny fundament Unii Europejskiej — a zatem nowy wariant traktatu konstytucyjnego.